Ibhayibheli

Sikwethulela iBhayibheli eli-offline elinehumusho lesiZulu lemibhalo: iBhayibheli lesiZulu.

Downloada le-app eyakhelwe abakhuluma isiZulu abase Mzansi Africa, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambique nase Swazini.

Uma usudowlodile, funda leliBhayibheli noma ungalumekile kwi-internet. Phenya amavesi ofuna ukuwafunda uthokozele Izwi likaNkulunkulu nsuku zonke ocingweni lwakho lwe-Android noma i-tablet.

IBhayibheli lihunyuswe ngezilimi eziningi. Thokozela iBhayibheli Elingcwele ngolimi lwakho namhlanje! Cala usuku lwakho ngokufunda ihumusho eledlulele leBhayibheli Elingcwele ngesiZulu.

zulu-bible 5

Ukufunda iBhayibheli Elingcwele kusinika ukuphumula nokusisondeza eNkosi Yethu.

IBhayibheli Elingcwele linezincwadi eziwu 66 ezehlukaniswe ukuba yiTestamente Elidala neTestamente Elisha.
(Ugenesise, U-Eksodusi, Ulevitikusi, Unumeri, Uduteronomi, Ujoshuwa, Abahluleli, Uruthe, 1 Usamuweli, 2 Usamuweli, 1 Amakhosi, 2 Amakhosi, 1 Izikronike, 2 Izikronike, U-Ezra, Unehemiya, U-Esteri, Ujobe, Amahubo, Izaga, Umshumayeli, Isihlabelelo Sezihlabelelo, U-Isaya, Ujeremiya, Isililo, Uhezekeli, Udaniyeli, Uhoseya, Ujoweli, U-Amose, U-Obadiya, Ujona, Umika, Unahume, Uhabakuki, Uzefaniya, Uhagayi, Uzakariya, Umalaki, Ngokukamathewu, Ngokukamarku, Ngokukaluka, Ngokukajohane, Izenzo, Kwabaseroma, 1 Kwabasekorinte, 2 Kwabasekorinte, Kwabasegalathiya, Kwabase-Efesu, Kwabasefilipi, Kwabasekolose, 1 Kwabasethesalonika, 2 Kwabasethesalonika, 1 Kuthimothewu, 2 Kuthimothewu, Kuthithu, Kufilemoni, Kumaheberu, Ekajakobe, 1 Kapetru, 2 Kapetru, 1 Kajohane, 2 Kajohane, 3 Kajohane, Ekajuda, Isambulo)

I-app eledlulele ngesiZulu evumela ukudownloda mahhala!

https://play.google.com/store/apps/details?id=zulu.Bible

Writen by webadmin